Samarbejdsaftale

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM LÆRERE OG FO-AARHUS

Ansættelse
Ansættelse af nye lærere foretages formelt af skolelederen, men reelt af en af FO-Aarhus' pædagogiske medarbejdere samt i en række tilfælde af en lærer fra faggruppen.
FO-Aarhus har ry for at have gode lærere. Den linie skal vi fortsætte.
Derfor skal både dine faglige og pædagogiske kvalifikationer være i orden.

Faglige kvalifikationer
Dokumentation for uddannelsesmæssige- og/eller arbejdsmæssige erfaringer.

Ved ansættelsessamtalen skal du kunne dokumentere, at du har en relevant uddannelse og/eller erfaring inden for det/de fag, du ønsker at undervise i.

Det sker ved, at du udfylder et L&P-skema på FO-Aarhus.

På skemaet påfører du alle de fag, du mener dig kvalificeret til at undervise i, samt vedlægger dokumentation.

På FO-Aarhus har vi stor respekt for selvlærte undervisere. Derfor behøver din dokumentation ikke kun at være i kraft af formelle uddannelser.

De uformelle uddannelser har også en meget stor plads i vore hjerter.

Hvis dine faglige kvalifikationer er i orden, kan du ansættes som lærer, dog under forudsætning af at de pædagogiske forudsætninger er opfyldt, eller at de hurtigst muligt bliver det.

Pædagogiske kvalifikationer
Pædagogisk uddannelse eller uddannelseserfaring. Mulighed for deltagelse i voksenpædagogisk grundkursus.

Måske har du en pædagogisk uddannelse, som gør dig kvalificeret til at undervise i aftenskolen.

Måske har du, i kraft af en række undervisningstimer inden for voksenundervisningen, en god ballast.

Hvis dette ikke er tilfældet, vil vi gøre en godkendelse hos FO-Aarhus betinget af, at du deltager i et voksenpædagogisk grundkursus (PUV). FO-Aarhus arrangerer PUV-kurser for egne lærere i det omfang, det er nødvendigt.

Hvis du selv mener, dine pædagogiske kvalifikationer er i orden, men vi skønner anderledes, vil vi lade det komme an på en prøve i form af besøg på holdet af en pædagogisk medarbejder.

Når en lærer er ansat
Når du er ansat som lærer, har du, sammen med de øvrige lærere, førsteret til de undervisningstimer, som den enkelte faggruppe har fået tildelt.

Kun såfremt de pågældende lærere er forhindrede i at påtage sig undervisningen, kan andre tilbydes timerne.

Inden for faggruppen fordeles nye timer efter anciennitet - efter princippet sidst-ind-først-ud (SIFU-princippet)

Specielt opsatte hold omfattes ikke af SIFU-princippet.

Hvor det er nødvendigt, udarbejdes der en anciennitetsliste, på hvilken lærerne ophøres i den rækkefølge, de er ansat, såvel en beregning af åremål som af timetal.

FO-Aarhus opfatter de første 3 måneder som en prøvetid, i løbet af hvilken der tages stilling til, hvorvidt du fremover kan få hold.

Følordning:
Som ny lærer tilbydes du at følge en "ældre" lærers undervisning.

Hvis du som ny lærer føler dig usikker, vil det ved sæsonstart være muligt at få lov at følge en mere erfaren lærers tilrettelæggelse af et undervisningsforløb og følge nogle undervisningstimer.

Kontakt din faggruppes kontaktperson.

Ansættelsesbrev
Underviserne har krav på at få et ansættelsesbrev med angivelse af løn, ansættelsesperiode og beskæftigelsens omfang.

FO-Aarhus bruger A/B-skemaet som et egentligt ansættelsesbrev.

Når A/B-skemaet er udleveret, er du ansat.

Lærerkvalifikationer / Løn- og personskema:
Ved ansættelsen udfyldes også et L&P-skema med korrekte oplysninger om adresse, kontonr. m.v.

Desuden skrives hvilke fag, du kan undervise i og hvilke kvalifikationer, du har.

Tavshedspligt
Deltageroplysningerne er strengt fortrolige.
Vær opmærksom på at når du bliver ansat som lærer, er deltageroplysninger strengt fortrolige.

Dette betyder, at de oplysninger, du som lærer modtager om deltagerne (adresse, fødselsdato, cpr. nr. og lign.), er fortrolige og må kun anvendes i henhold til folkeoplysningslovens regler (til udfyldelse af skemaer), og oplysningerne må på ingen måde videregives til andre.

Arbejdsmiljø
Arbejdspladsvurdering af kommunale lokaler: Ansvarsfordelingen mellem folkeskolerne og Skolevæsnet er opdelt således, at folkeskolerne har ansvaret for alt det indvendige og Skolevæsnet for alt det udvendige. De enkelte folkeskoler er selv ansvarlige for arbejdsmiljøet og herunder udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger. Henvendelse vedr. problemer i forbindelse med arbejdsmiljøet rettes således til den pågældende folkeskole, hvis de er af indvendig karakter. Er der tale om problemer af udvendig karakter, eller har man generelle spørgsmål rettes henvendelsen til Skolevæsnets arbejdsmiljøkoordinator på tlf. 89 40 47 39. Kopi af eventuelle henvendelser og korrespondance skal sendes til Sport & Fritid.

Vedr. FO-Aarhus' egne lokaler: Vi har samlet al vores dokumentation omkring arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen m.v. i et ringbind. Dette ringbind er tilgængeligt for alle, der ønsker at kigge i det, og der står et eksemplar i Frederiksgade 78C (henvendelse til Inge Madsen, tlf. 87 46 45 30). I ringbindet sidder f.eks. det såkaldte APV-skema = Arbejdspladsvurderings-skema, som alle virksomheder har pligt til at lave. Desuden kan man se rapporter fra besøg fra Arbejdstilsynet, sikkerhedsvejledninger for pedeller, instruktioner i brug af maskiner, tiltag inden for sundhedsområdet m.v.

Skolelederen i FO-Aarhus og forstanderen på Daghøjskolen Gimle Torben Dreier er født medlem af sikkerhedsudvalget/gruppen. Øvrige medlemmer er PT pedel Bjarne Rønnow Jessen og Gimle-medarbejder Henrik Gram Nielsen.


FO Aarhus
Frederiksgade 78C
8000 Aarhus C

Telefon: 87 46 45 00

Mail: info@fo-aarhus.dk

CVR: 58 96 19 14

Telefontid: Man-Fre 9.00 - 15.00
Medlem af Fora