Løn

Løn for en undervisningslektion:
Lønnen er kr. 295,47 (1/10 2022) pr. time + feriepenge 12,5% (332,40 kr.)

Feriepenge optjenes i løbet af et kalenderår til brug i det følgende år efter 1. maj. Feriepenge overføres til Feriekonto hvert kvartal. Fra Feriekonto vil du modtage en udbetalingsblanket i marts/april måned gældende for det næste ferieår.

Se nærmere omtale af lønbekendtgørelse her og find den aktuelle lønsats her

Elektroniske lønsedler.
Vi sender din lønseddel som en krypteret mail. Det vil foregå på den måde, at du får tilsendt en mail, som kun kan åbnes ved indtastning af et kodeord. Dette kodeord skal du selv vælge og skrive på løn- og personskemaet.
Du skal ikke længere aflevere skattekort, da alle skattekort fremover rekvireres elektronisk fra skattevæsenet. I stedet skal du blot informere os, om det er dit hovedkort eller dit bikort, vi skal anvende ved lønudbetalingen.

Undervisningslektionernes længde
En undervisningslektion, som er på 55 minutter (heraf 10 minutters pause) har omregningsfaktoren 1,6, hvilket vil sige, at 1 undervisningslektion svarer til 1,6 arbejdstime.

Betaling for aflyste timer
Underviseren har krav på løn for de lektioner, der bliver aflyst af FO-Aarhus med mindre end én uges varighed.

Ændringer i lønkonto SKAL meddeles SKRIFTLIGT og med underskrift.

Andre ændringer kan gives på anden måde.

 • Lønudbetalinger sker månedsvis bagud.
 • Lønnen udbetales den sidste bankdag i måneden.
 • Hvis et kursus starter efter d. 20. i en måned kan læreren først påregne at få lønnen udbetalt den følgende måned.

  Sygdom / Dagpengeret
  Det er i cirkulæret fastsat, at det er lov om dagpenge ved sygdom og barsel, der er gældende.
  Underviserne har dermed ikke krav på fuld løn under sygdom og barsel.
  Der skal i stedet udbetales dagpenge efter gældende regler.
  Dagpengene udbetales enten af Socialcentret eller FO-Aarhus.

FO-Aarhus er forpligtet til at udbetale dagpenge, hvis underviserne opfylder beskæftigelseskravet om at have været ansat i mindst 8 uger og i de seneste 8 uger have oppebåret løn for 74 arbejdstimer svarende til 46,25 undervisningstimer. 

Ved længerevarende sygdom skal der findes en vikar om muligt fra FO-Aarhus' eget lærerkorps. Hvad enten afløseren findes inden for faggruppen eller ej, skal kontoret godkende enhver vikar på forhånd.

Såfremt undervisningen varetages af en vikar under lærerens sygdom, lønnes vikaren gennem FO-Aarhus (Du får da ingen løn).

Læreren har i den situation ret til at ansøge Socialcentret i sin hjemstedskommune om dagpenge.

Skema DP200A til brug herfor sendes på anmodning fra læreren selv til læreren umiddelbart efter meddelelse om sygdom.

Sygdom skal meddeles kontoret senest følgende dag (formiddag).

Læreren har ret til fravær på mindreårige, hjemmeværende børns første sygedag, uden løn.

Ved graviditet, barsel og adoption gælder de i lovgivningen fastsatte regler.

Aflysning p.g.a. sygdom
Ved aflysning p.g.a. sygdom skal du sørge for, at alle deltagerne får besked i god tid.

Sæt en telefonkæde i gang.
Aftal en erstatningsdag med deltagerne, da holdets samlede timetal skal overholdes.
De aflyste timer skal afvikles mod kursets slutning.

Husk at sikre dig at der er booket lokale til denne eller disse erstatningsgange.

Orlov
En lærer har ret til orlov uden løn, lydende for et år ad gangen.

Forsikring
Som lærer ved FO-Aarhus er du omfattet af FO-Aarhus' Landsforbunds lovpligtige arbejdsskadeforsikring, som vil træde i kraft ved ulykkestilfælde i undervisningsperioden, i forbindelse med ekskursioner m.v.

Desuden har FO-Aarhus tegnet en erhvervsansvarsforsikring, der dækker person- og tingsskade på tredje mand.

Kursusdeltagere er ikke omfattet af disse forsikringer.

Skaden skal anmeldes inden 8 dage.

Lærere og kursusdeltagere er ikke omfattet af en særlig tyveriforsikring under deres ophold på skolerne eller i lejede lokaler.

Generelt kan det i øvrigt være en fordel at opfordre elever på hold, som har en vis skadesrisiko til at tegne en fritidsulykkesforsikring.

Opsigelsesvarsel
Cirkulæret fastslår, at undervisere, der har været ansat i under 3 måneder, har 14 dages opsigelsesvarsel, men undervisere, der har været ansat i mere en 3 måneder, kan opsiges med en måneds varsel til udgangen af en måned. Hver dagbog er et ansættelsesforhold.

Disse opsigelsesvarsler træder kun i kraft ved ekstraordinær opsigelse. Aftalen om ansættelse udløber, når holdet/dagbogen er afviklet, og vil ikke kræve nogen yderligere opsigelse.

1, 2.og 3. Ledighedsdag
A-kassemedlemmer og lønmodtagere har ret til løngodtgørelse for 3 ledighedsdage.

Når du som A-kassemedlem afslutter et hold, har du ret til at få arbejdsgiverbetaling på 3 ledighedsdage fra FO-Aarhus, hvis du opfylder beskæftigelseskravet.

Du skal selv rette henvendelse til FO-Aarhus vedrørende betaling af ledighedsdagene, og du skal underskrive en tro- og loveerklæring.

For at være berettiget til at få udbetalt 3 ledighedsdage, skal du inden for de sidste 4 uger have haft mindst 2 fulde ugers undervisning. Det vil sige 74 arbejdstimer. (Undervisningstimer de sidste 4 uger x 1,6)

Hvis du er fuldt ledig, skal FO-Aarhus betale 1., 2. og 3. ledighedsdag. Hvis du er ledig i 4 timer eller derunder, skal FO-Aarhus betale halve 1., 2. og 3. ledighedsdag.

Fra 1. januar 1994 er arbejdsgiver kun pligtig til at betale ledighedsdage 16 gange i alt, heri medregnet de halve ledighedsdage.

Arbejdsgiverens forpligtelse til at betale ledighedsdage træder naturligvis ikke i kraft, hvis ledigheden skyldes midlertidig afbrydelse af undervisningen i skemalagte ferier som f.eks. efterårs- jule og påskeferie. Se Århus kommunes ferieplan her:

Ovenstående kan skitseres på følgende måde.

Til hvem skal der betales?
A-kassemedlemmer, der er til rådighed for arbejdsmarkedet.

Hvornår bortfalder forpligtelsen?

Man har ikke krav på dagpenge, hvis følgende forhold gør sig gældende:

 • Der er påbegyndt anden beskæftigelse på den efterfølgende arbejdsdag.
 • Der er tilbudt beskæftigelse hos den samme arbejdsgiver
 • Afskedigelse væsentligst kan tilregnes medarbejderen (karantæne i A-kassen)
 • Personen er mødt frem på arbejdspladsen men ikke påbegyndt arbejdet
 • Ved strejke eller lockout
 • Ved sygdom.

KONTAKT


FO Aarhus
Frederiksgade 78C
8000 Aarhus C

Skoleleder: Anne Thorø Nielsen

Telefon: 87 46 45 00

CVR: 58 96 19 14

Telefontid: Man-Fre 9.00 - 15.00

Medlem af Fora