For deltagere

Hvad er kvaliteten i en aftenskole?
Kan man overhovedet snakke om en mere eller mindre kvalitetspræget aftenskole. I givet fald - hvori består den så? FO-Aarhus har undersøgt ca. 600 kursisters holdning til aftenskolen, dens tilbud og kvalitet. Undersøgelsen har lært os meget om, hvad der skal til for at skabe et godt kursus - og at det ofte er meget små forhold, der påvirker indtrykket.

Først og fremmest hænger en vurdering af aftenskolens kvalitet sammen med de forventninger, deltagerne selv har. Og da forventningerne naturligt nok er meget forskellige, bedømmes kvaliteten også forskelligt. Der skal i en aftenskole være plads til mange holdninger, ønsker og krav - og rum for både dem der vil slå rekorder, dem der vil have et stort fagligt udbytte - og dem der vil slappe af og være sociale. Men det går ikke at have dem på samme hold, hvis de meget forskellige forventninger skal indfries - på en kvalitativ måde.

Højt informationsniveau
Det overordnede kvalitetsmål for FO-Aarhus' lærere og administration er at informere så godt som overhovedet muligt - og at leve op til de forventninger, vi selv er med til at skabe. Informationsniveauet skal være højt både før og efter, undervisningen begynder.

Og vi skal være klar over, hvilke forventninger deltagerne møder op med: Om undervisningens indhold og form, om lokalernes standard, om udbyttet. Samtidig skal vi sikre, at der er så få ændringer af tid og sted som muligt, og give en direkte og hurtig information til kursisterne, hvis det ikke kan undgås at ændre eller aflyse.

Håndbog for FO-Aarhus' kvalitet
Vi har internt lavet en håndbog i de krav til kvalitet, vi selv stiller. Vi beskriver problemfelter og mål for kvaliteten samt metoder til at løse problemerne og kontrollere kvaliteten. Altsammen for at holde gang i arbejdet med hele tiden at hæve kvaliteten.

Hvad er det rigtige hold for mig?
Flere oplysninger på kontoret
Tal med personalet på kontoret. Folkene her kan fortælle mere om kurset, og de kan give dig lærerens kursusplan med flere detaljer om kurset.

Kontakt læreren
Du er velkommen til at kontakte læreren og få en fornemmelse af, om kurset passer til dit gemyt og niveau. Nogle af lærerne kan du møde på FO-Aarhus' adresse nogle dage i august.

Kommer holdet i gang?
Forudsætningen for, at et hold kommer igang, er at der er tilmeldinger nok. Hvis der er for få, der er interesserede i et kursus, kan økonomien ikke hænge sammen, og det bliver ikke sat igang.

Erfaringerne viser, at de fleste kursister melder sig til højst en uge før, undervisningen begynder. Det vil sige, at den 1. september er der ikke ret mange hold, der er kommet op på det antal deltagere, der skal være. 

Hvis der ikke er deltagere nok
Selv om der ikke er tilmeldinger nok, aflyser vi ikke bare automatisk. Istedet udsættes undervisningsstarten en uge eller to, og der gøres en ekstra indsats for at skaffe flere tilmeldinger.

Særlig tilrettelagt undervisning/Hensyntagende

Såfremt du ønsker at deltage på et hold med hensyntagende undervisning, skal du udfylde og underskrive en handicaperklæring eller h-erklæring, som vi kalder det.
Aarhus Kommune giver et forhøjet tilskud til denne form for undervisning, så derfor skal du angive, hvorfor du har behov for det. Dit handicap eller din skavank kan være kronisk eller midlertidig, men skal være relevant i forhold til det, der skal undervises i. Hvis du har gigt eller er ved at komme dig efter et brud på armen er det relevant, når du skal deltage på motionshold, hvor det vil være svært for dig at følge med på et almindeligt hold. Derimod opfylder du ikke umiddelbart betingelserne, hvis du deltager i stemmetræning.

Ovenstående gælder også, hvis du deltager til handicappris på et almindeligt hold, hvor der så vil blive taget ekstra hensyn til dig.

Fortrydelse inden første undervisningsaften
Du kan fortryde en tilmelding indtil 10 dage før kursusstart. Du kan blive flyttet til et andet tidspunkt eller et helt andet kursus. Du kan også få pengene tilbage, dog minus et administrationsgebyr på 60 kr.

Undervisningen begynder
De første hold begynder med undervisningen i den anden eller tredje hele uge i september, 90 % af undervisningen går igang i denne uge. Tilbud til gravide startes dog i uge 32 eller 33.

Første undervisningsaften
Første undervisningsaften spiller en særlig rolle i aftenskolen. En af grundidéerne i den danske folkeoplysning og dermed i aftenskolernes undervisning er engagement både fra lærernes og kursisternes side.

Der lægges altså op til, at deltagerne ikke bare kommer og sætter sig på deres stol for at tage imod, men at de "blander" sig, giver læreren modspil, stiller spørgsmål, rejser diskussioner, samt kommer med idéer og ønsker til kursets indhold og forløb.

Lektioner og pauser
En undervisningstime i aftenskolen er ikke det samme som en klokketime. Derfor er der nogen, som foretrækker at kalde det en lektion, og sådan en er på 55 minutter inklusiv 10 minutters pause. Når det hedder 55 min. inkl. pauser skyldes det, at i folkeoplysningen er pauserne en del af "undervisningen".

Det sociale samvær, gensidig inspiration og samtale er vigtige dele af aftenskolene, og på mange hold enes man om at samle pauserne sammen til én lang midtvejs, hvor man så får ekstra god tid til at snakke sammen.

Weekend-kurser, temadage og foredrag
Der holdes en del weekend-kurser og nogle éndags-kurser og en del foredrag i sæsonens løb. Tilmeldingsfristen til dem er en uge før. Som altid gælder tilmelding fra det tidspunkt, hvor FO-Aarhus modtager betalingen.

Tilmelding efter at undervisningen er begyndt
Kan jeg komme på et hold efter, det er gået igang?
Det kan for det meste godt lade sig gøre, men du må selvfølgelig acceptere de ting, som holdet og læreren blev enige om den første aften. Derfor er det altid en god idé at kontakte administrationen eller læreren først, for at finde ud af, hvordan forløbet bliver, og om det eventuelt er for svært at springe ind på holdet efter en eller to undervisningsaftener. Du betaler naturligvis ikke for de mødegange. der allerede er afviklet.

Fortrydelse efter første undervisningsaften
Det kursus passer mig overhovedet ikke
Hvis du efter første eller anden undervisningsgang kan se, at det har været en misforståelse, at du meldte dig til dette kursus, kan du snakke med læreren eller eller administrationen om mulighederne for at blive overflyttet til noget andet. Du kan normalt ikke få dit kursusgebyr refunderet, men du kan i visse tilfælde få et tilgodehavende, hvis der ikke er noget, der interesserer dig i indeværende sæson.

Aflysning
Det kan blive nødvendigt at aflyse en undervisningsaften med kort frist f.eks., hvis læreren bliver syg. Der bliver altid sat en aflysningsseddel op, men det er vigtigere, at du får besked, inden du når at tage afsted.

Derfor beder vi altid om deltagernes telefonnumre, så der kan ringes besked eller sendes en SMS. Kursister, der ingen telefon har, får en email.

Erstatning for aflyste timer
Kursisterne har krav på at få det antal undervisningstimer, de har betalt for. Derfor skal læreren altid tilbyde erstatningstimer, hvis en aften har måttet aflyses. Det sker som regel ved at forlænge kurset i sidste ende. Hvis der ikke er mulighed for det, prøver deltagerne og lærerne i fælleskab at finde et tidspunkt, så der kan undervises en ekstra gang i en uge.

Force Majeure
Hvis kurset/arrangementet må aflyses på grund af krig, naturkatastrofer, terror, strejker, snestorm eller epidemier betragtes dette som force majeure, hvormed retten til erstatningsundervisning eller tilbagebetaling af kursusgebyr bortfalder

Lokaler
Aftenskolernes undervisning foregår efterhånden mest i FO-Aarhus' egne lokaler. En del af disse kan ses på denne hjemmeside. Resten af undervisningen foregår på kommunens skoler, som jo ellers står tomme om aftenen.

Kommunerne har pligt til at skaffe gratis undervisningslokaler til aftenskolerne. Det er med til at holde kursuspriserne nede. Ulempen er, at ikke alle kan komme i de bedst egnede lokaler. Hvis FO-Aarhus på en kommuneskole råder over ét musiklokale, men har flere parallelle musikhold på samme skole, må nogen af dem klare sig med et almindeligt klasselokale. Det er et kompliceret puslespil for skolernes pedeller at fordele lokaler.

Det er jo ikke kun FO-Aarhus, der skal findes lokaler til. Også de andre aftenskoler kommer med bestillinger. Alle skal have mulighed for at være der, så det dur ikke at lægge et højtspillende musikhold i nabolokalet til et sproghold. 

Ferier og fridage
Hovedreglen er, at når folkeskolerne lukker, som f.eks. i efterårsferien, er der ingen undervisning i aftenskolen. Det sker også, at et hold af en eller anden grund enes om at springe en dag over. Hvis du er i tvivl, om der er undervisning på et tidspunkt, kan du se mødegangene på hjemmesiden. FO-Aarhus' kontor får ikke automatisk oplysning om de enkelte holds egne aftaler. Se Aarhus skolevæsens ferieplan her.

Klager
Hvis du har noget at klage over, er proceduren, at du kontakter FO-Aarhus' administration. Måske bliver du bedt om at sende en skriftlig klage. Under alle omstændigheder kommer administrationen med et svar. Er du ikke tilfreds med svaret, kan du sende klagen til formanden for FO-Aarhus' bestyrelse, som sørger for, at bestyrelsen tager stilling.

Sidste undervisningsaften
Alt efter, hvor mange timer et kursus er på, ligger sidste undervisningsgang i efteråret i november eller december. Undtaget er selvfølgelig de kurser, blandt andet mange af sprogkurserne, der går over et år.

Afsluttende spørgeskema
På ca. hver 10. hold vil deltagerne den sidste undervisningsgang i efteråret blive bedt om at udfylde et spørgeskema. Det kan gøres på under fem minutter ved at afkrydse svarmuligheder på 8 - 10 spørgsmål. Skemaet er anonymt, og det skal bruges af FO-Aarhus' administration til at følge kvaliteten i kurserne, sådan som kursisterne bedømmer den. På den måde kan vi hele tiden se, om kvalitetsarbejdet er godt nok.

Kursusbevis
Hvis du beder om det, udsteder læreren et kursusbevis til dig hvis du har deltaget i mindst 80% af lektionerne. Det dokumenterer, at du har deltaget i så og så mange timer med det og det indhold. For det meste uddeles beviset den sidste mødegang, men det kan også ske, at det bliver sendt til deltagerne bagefter.

Hvad med at komme videre?
Nogle hold bliver automatisk fulgt af kurser på et højere trin det følgende år. Men på et tidspunkt når du måske så langt med dine kundskaber, at du ikke kan komme længere inden for aftenskolen. Så tal med læreren om, hvad du vil få mest ud af at gå i gang med.

 

Har du spørgsmål, så kontakt os på info@fo-aarhus.dk

FO Aarhus


Frederiksgade 78C
8000 Aarhus C

Telefon: 87 46 45 00
Mail: info@fo-aarhus.dk
CVR: 58 96 19 14
Telefontid: Man-Fre 9.00 - 15.00